zaterdag 24 december 2011

Heerenveen ontvangt Europese Green Light Award (Light Challenge 2011)

Heerenveen ontvangt pluim van Europa voor Light Challenge 2011

De gemeente Heerenveen kreeg op vrijdag 23 december j.l. een plaquette van het Europese GreenLight-programma uit handen van staatssecretaris Joop Atsma van Milieu en Rob Metz, voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce Verlichting.

De gemeente Heerenveen ontvangt deze pluim van de Europese Commissie vanwege haar initiatief om de Light Challenge 2011 te organiseren; een wedstrijd waarin studenten opgeroepen werden om - samen met bewoners - tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen voor de verlichting in een woonstraat.

Heerenveen organiseerde de Light Challenge 2011 samen met de gemeenten Groningen en Assen. In het kader van de Light Challenge 2011 werden studenten van universiteiten en hbo-instellingen opgeroepen om nieuwe vormen van straatverlichting te ontwerpen, die energiezuiniger en duurzamer zijn dan de huidige. Drie teams van studenten hebben aan de ontwerpwedstrijd meegedaan. Op 27 oktober jl. is het winnende team bekend gemaakt. Het team 'Light Sensation' won met een innovatief ontwerp voor de Maasstraat in Assen.Winnaars van de Light Challenge 2011, Filiz Zorluer en Martin Vasilev, gaven een prachtige presentatie van het concept Trion, waarin de Reflexstone is verwerkt om nog meer energiebesparing op te leveren.

Wethouder Age Hartsuiker kreeg de plaquette uitgereikt door Staatssecretaris Joop Atsma van Infra en Milieu en Rob Metz, voorzitter van de Projectgroep openbare verlichting van Taskforce verlichting.
De staatssecretaris had veel belangstelling voor het concept en gaf ook speciaal aandacht aan de Reflexstone.Het Europese GreenLight-programma zet initiatieven in het zonnetje die gericht zijn op energiebesparing en CO2-reductie op het gebied van verlichting. Het programma is ingesteld door de Europese Commissie. Door de toepassing van energiezuinige technieken kan het energieverbruik van openbare verlichting met zeker 30% teruggebracht worden.

Eerder ontving de gemeente Heerenveen voor haar activiteiten op gebied van energiezuinige openbare verlichting de OVL-Award 2010 van de Taskforce Verlichting. De gemeente is door de Taskforce Verlichting ook opgenomen als één van de Tien Lichtende Voorbeelden op het gebied van energiezuinige verlichting. De tentoonstelling over de Tien Lichtende Voorbeelden is in de raadszaal van de gemeente Heerenveen te bezichtigen.

De bedoeling is dat de Light Challenge in 2013 een vervolg krijgt, en zo mogelijk Europees!

donderdag 1 december 2011

Eindrapport Taskforce Verlichting overhandigd aan Staatssecretaris Joop Atsma

Dinsdag 29 november 2011 is het eindrapport van de Taskforce verlichting uitgebracht.
Hier volgen een paar items uit het rapport:

Koplopersaanpak
De projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce Verlichting heeft via een zogeheten ‘koplopersaanpak’ gemeenten en provincies gestimuleerd om een plan van aanpak op te stellen voor energiebesparing in de openbare verlichting en maatregelen uit te voeren.
De koplopersaanpak hield in dat actieve gemeenten en provincies andere gemeenten en provincies enthousiasmeerden om hier mee aan de slag te gaan.
In bijna alle provincies zijn bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd.
Verder is er een netwerk van bestuurlijke ambassadeurs ingesteld.
Verschillende provincies hebben een actieve bijdrage geleverd aan de koplopersaanpak, door het instellen van kennisnetwerken (onder meer Overijssel, Gelderland en NoordHolland) en het verlenen van subsidie aan gemeenten (onder meer Overijssel en Utrecht). Het Rijk hee ft de koplopersaanpak ondersteund via de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven.
Op basis van deze regeling hebben 250 gemeenten subsidie ontvangen voor het opstellen van een plan van aanpak.

Ondersteuning van beheerders
Voor de beheerders van de openbare verlichting in gemeenten en provincies zijn er – in samenwerking met het Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting (IGOV) – circa 15 workshops
gehouden, over led, duurzaam inkopen en dimmen. Gemeenten en provincies zijn verder inhoudelijk geïnformeerd via een nieuwsbrief en de website van Agentschap NLPilots met led
In samenwerking met gemeenten en leveranciers heeft Agentschap NL in 2008 en 2009
40 proefprojecten geëvalueerd op het gebied van ledtoepassingen in de openbare verlichting. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat led inmiddels goed toepasbaar is in de openbare verlichting en dat bewoners over het algemeen tevreden zijn met ledverlichting. De gerealiseerde energie besparing was gemiddeld 10 tot 15%. Als gevolg van de technologische ontwikkeling en de mogelijkheden die led voor dimmen levert,is deze inmiddels aanmerkelijk hoger. De ervaringen uit de pilots zijn onder gemeenten en provincies verspreid. Inmiddels wordt led breed toegepast in de openbare verlichting. Sommige gemeenten (zoals Tilburg) vervangen conventionele verlichting grootschalig door led.Nieuwe richtlijn openbare verlichting
Op verzoek van de Taskforce Verlichting heeft de NSVV een nieuwe
Richtlijn Openbare Verlichting opgesteld, die meer mogelijkheden biedt op het gebied van energiebesparing en dimmen.
De oude richtlijn (NPR13201) betekende soms een belemmering voor gemeenten en provincies om te kiezen voor energie- en kosten besparende technieken, zoals dimmen. De nieuwe Richtlijn
Openbare Verlichting (ROVL-2011) biedt hiervoor meer mogelijkheden. Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is: 'donker tenzij' en 'duurzaam moet'. De richtlijn geeft veel meer ruimte voor het variëren van de hoeveelheid licht. A fhankelijk van het gebruik, de periode en kenmerken kunnen in een gebied tot vier verschillende lichtniveaus worden aangeboden. De energiebesparing die dat kan opleveren is significant.Mede naar aanleiding van de nieuwe richtlijn is er onderzoek uitgevoerd naar de energetische voordelen van verlichting die is afgestemd op de wijze waarop mensen in het donker of bij schemer kijken (zogeheten ‘mesopisch zien’). Met de meeste verlichting wordt getracht de dagsituatie na te bootsen. Daarvoor is veel licht benodigd. De energetische voordelen van verlichting die afgestemd is op de wijze waarop mensen in het donker kijken worden ondertussen door velen onderkend. Het onderzoek hee ft echter niet tot aanpassing van de richtlijn geleid, door de vele onduidelijkheden die er nog zijn.
Financiering van investeringskosten
In veel gemeenten en provincies lukt het niet om extra budget voor investeringen in energiebesparende maatregelen te krijgen, ondanks het feit dat dit de gemeente of provincie na de terugverdientijd - van bijvoorbeeld tien jaar - geld oplevert. Over dit knelpunt heeft overleg plaatsgevonden met de Bank Nederlandse Gemeenten. Door de BNG is aangegeven dat het voor gemeenten en provincies geen probleem is om – tegen lage rente – een leningbij de BNG af te sluiten om de investeringskosten te betalen.
Op verzoek van de taskforce werkt de BNG aan een financieringsregeling, waardoor investeringen in de openbare verlichting niet meer vooraf, maar in de loop der jaren (uit de lagere energie- en
onderhoudskosten) betaald kunnen worden.

Donkertebeleid
Door de provincies is gezamenlijk – en in samenwerking met het toenmalige ministerie van VROM – het Handboek Licht/donker (Arnhem, 2010) opgesteld, met daarin het beleidskader en de
instrumenten waarmee provincies ‘donkertebeleid’ in praktijk handen en voeten kunnen geven. In grote lijnen gaat het daarbij om mogelijkheden op het gebied van het ruimtelijke ordeningsbeleid, het milieubeleid, de Wet Milieubeheer, het natuurbeleid en de openbare verlichting. Alle provincies zijn op één of meerdere van deze terreinen gestart met de implementatie van donkertebeleid in hun provincie.

Heerenveen
Heerenveen kiest voor duurzame verlichting op maat.
Openbare verlichting is niet meer wat het vroeger was. De eisen van de eindgebruikers (bewoners) zijn veranderd. De techniek heeft niet stilgestaan en de samenleving vraagt om andere prioriteiten. “Het licht mag af en toe ook uit en bewoners willen graag
licht op de stoep en op gezichtshoogte”, aldus Rixt Muller, adviseur duurzaamheid van de gemeente Heerenveen. Heerenveen springt hier op in en kiest bewust voor duurzame verlichting op maat.
Heerenveen zoekt naar de balans tussen enerzijds energiebesparing, minder lichtvervuiling en lagere onderhoudskosten en anderzijds woonkwaliteit, veiligheid en beleving.
Sociaal draagvlak is voor Heerenveen een voorwaarde voor een succes vol besparende lichtplan. Bewoners zijn actieve deelnemers bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.

Aanleiding
Net als veel andere gemeenten werkt ook Heerenveen met een urgente besparingsopgave. De gemeente stelde een beleidsplan op voor de periode 2008-2011. Daarin staan twee doel stellingen: terugdringen van CO2-uitstoot en besparing van harde euro’s. De tot dan toe gehanteerde richtlijnen voor openbare verlichting van NSVV bleken onvoldoende toegesneden op deze gemeente. Burgers klaagden over te veel licht.
Aangezien een richtlijn geen wet is, ontwikkelde de gemeente gemeentelijk lichtbeleid op maat. Ambities: twintig procent besparing in 2011 (t.o.v. 2006) en vij ig procent in 2020.Light Challenge
Samen met de gemeenten Groningen en Assen initieerde Heerenveen de Light Challenge 2011, een ontwerp wedstrijd voor universiteiten en hogescholen om te zoeken naar innovatieve verlichting. Onlangs werden de resultaten van de Light Challenge gepresenteerd: drie prototypes van lichtontwerpen. Het ontwerp van het winnende team wordt daadwerkelijk gerealiseerd.
Heerenveen heeft in de afgelopen jaren als gevolg van het gemeentelijke lichtbeleid in de openbare ruimte al flink bespaard.In het buitengebied is dankzij nieuwe ledverlichting
en verminderen van het aantal lichtpunten een besparing van vijftig procent gerealiseerd. Ook binnen de bebouwde kom slonk het aantal lichtmasten en werd conventionele verlichting
vervangen door ledverlichting. Met de Light Challenge 2011 wil de gemeente Heerenveen een flinke stap in de toekomst zetten.
Stadskanaal
Stadskanaal houdt het buiten donker. Het Groningse Stadskanaal heeft de ambitie om verantwoord om te gaan met energie. Vertaald naar openbare verlichting resulteert die ambitie in de concrete doelstelling om een energiebesparing van 40 procent te realiseren. Daarnaast wil Stadskanaal nog eens 65 procent besparen op de onderhoudskosten.
De doelstellingen van Stadskanaal zijn vastgelegd in het beleidplan ‘Verlichting op Maat’ dat op interactieve wijze tot stand kwam door burgers en wijkvertegenwoordigers direct te betrekken bij de visievorming. Belangrijk uitgangspunt voor het beleid is om alleen van verlichting gebruik te maken als het noodzakelijk is.
Volautomatisch maatwerk. Dit uitgangspunt vormde de basis voor het nemen van concrete
maatregelen, zoals het gebruik van dimmers en ledverlichting en het vervangen van conventionele armaturen. Een dynamisch telemanagementsysteem, dat lichtmasten op afstand laat
communiceren met de computers van Stadsbeheer, staat centraal in deze aanpak. Dimmen gebeurt volledig automatisch, en bovendien houdt het systeem rekening met verkeersintensiteit, weersomstandigheden en de aanwezigheid van fietsers.Vervangen moeten we toch
Vanaf 2010 is gestart met het vervangen van de lichtmasten in Stadskanaal. Ondanks de meerkosten van 150 euro per lichtmast besloot de gemeenteraad die investering te doen.
‘Vervangen moeten we toch’, was de redenatie. In 2020 moeten 4000 lichtmasten en 7000 armaturen
zijn voorzien van ledlampen die klaar zijn voor dynamisch tele management; 87 procent van het geheel aan openbare verlichting.

Bron: Eindrapport Taskforceverlichting. Foto's: Eigen

woensdag 30 november 2011

Team Light Sensations als 2e geëindigd op NRG Battle na winnen Lightchallenge

Het team Light Sensations, winnaars van de Lightchallenge2011 is uit 400 studenten en 50 Teams als 2e geëindigd bij de NRGBattle in Groningen.
Een prestatie van wereldformaat.

Hier volgt een fotoverslag van de NRGBattle waar ook de Reflexstone weer een rol heeft gespeeld.
Door gebruik te maken van de LED-verlichting van de boomkorf-units in combinatie met de Reflexstoneverharding is het concept een zeer duurzame oplossing voor openbare verlichting.
Vanuit meerdere overheden en instanties is belangstelling voor toepassing van dit concept.

Op 23 november was de finale met 6 teams na 3 voorrondes in de loop van het jaar.
Dit viel samen met de Energy Delta Convention 2011 in het Martiniplaza te Groningen.


In het publiek de Jury en de coaches van het team.....


Hier staan Bright Students die wat te vertellen hebben.....


The residents view on the current situation verteld Filiz na gedegen onderzoek....


De monden vielen wagenwijd open in het publiek bestaande uit bedrijfsleven, studenten, hoogleraren en professoren uit de hele wereld....


En nog een keer.....


Professioneel pitchen (Reflexstone en Tesla zijn er bij)


Relaxed als altijd ....


Een fotomoment.... Spannend !


Opnamen voor Light Sensations, The Movie....


De spanning stijgt.....


De jury zit gereed.......


Filiz voert het woord weer eens....


Martin staat dolenthousiast als altijd gereed voor de volgende presentatie


Pitchen.....


Interview door host Joris Putman (bekend van o.a. tv GTST en Green Dream Productions)


En weer een ronde verder......


Er wordt weer gestemd door publiek en vakjury


Het winnende Team gefeliciteerd.


En zo ziet het er uit.....

Meer info http://www.NRGBattle.nl

maandag 21 november 2011

Club Green Co-creaties Duurzaamheid

Artikel op site van Club Green
http://wwww.clubgreen.nl
Openbare ruimte
Reflecterende bestrating

1. Wat is reflecterende bestrating?
Reflecterende bestrating bestaat uit betonstraatstenen of tegels waarbij de bovenlaag deels is
voorzien van een reflecterend steenslag. De functie van een percentage reflecterend steenslag in
de bovenlaag van een betonstraatsteen is dat er door middel van verhoogde reflectie in verhouding
minder licht nodig is voor het verkrijgen van een gelijkwaardige luminantie.
Luminantie is de hoeveelheid licht die weerkaatst wordt van een oppervlak. Deze is voor de
eigenschappen van de reflecterende bestrating van groot belang. De hoeveelheid luminantie wordt
weergegeven in candela per vierkante meter (cd/m²). Dit is simpelweg de hoeveelheid licht die per
oppervlakte-eenheid wordt weerkaatst/gereflecteerd.
Sneeuw is bijvoorbeeld zeer licht van kleur en heeft een hoge reflecterende eigenschap. Dit is dan
ook de reden waarom een besneeuwd landschap prikkelender voor de ogen is dan een landschap
zonder sneeuw. Daarom is het ook zo dat bij nacht een besneeuwde straat beter verlicht aandoet
dan eenzelfde straat zonder sneeuw. Dit is volledig het gevolg van de verhoogde
luminantiewaarden.
Wanneer er minder licht benodigd is voor het verkrijgen van een gelijk effect zal dit resulteren in
minder lichtmasten, het vergroten van lichtmastafstanden en/of het verlagen van het vermogen van
de lichtbron. Voornoemde uitkomsten zullen rechtevenredig resulteren in energiebesparing en CO2-
reductie.
Dezelfde werking geldt in principe ook voor een verlicht wegdek. Zo zal een lichte kleur betonnen
wegdek beter zicht bieden dan een donker zwart asfalt wegdek in verband met de contrastwerking
welke op zal treden.
Door de verhoogde contrastwerking van het lichte wegdek zullen obstakels en
het verloop van de weg eerder zichtbaar zijn.

2. Zijn er nog meer voordelen van reflecterende bestrating?
Een bijkomend voordeel van een wegdek met betere reflectie-eigenschappen is dat de
gelijkmatigheid van het wegdek zal worden verhoogd. Hierdoor zal het zogeheten ‘zebra-effect’
worden gereduceerd. Met het ‘zebra-effect’ wordt de wijze hoe een wegdek is verlicht bedoeld.
Wanneer lichtmasten op een grotere onderlinge afstand van elkaar staan zal de gelijkmatigheid
verminderen en zal er een groot verschil tussen lichte en donkere weggedeelten ontstaan.
Het menselijke oog heeft tijd nodig om zich aan een bepaald lichtniveau te kunnen adapteren.
Adaptatie van het oog is de wijze waarop het oog zich aanpast aan een bepaald verlichtingsniveau.
Wanneer bijvoorbeeld in een kamer met een hoog verlichtingsniveau het licht uitgaat, zal er tijdelijk een type van zichtverlies optreden. Echter na een paar minuten zal men weer enkele details van elkaar kunnen gaan onderscheiden, maar volledige adaptatie van licht naar donker kan zelfs een half uur tot een uur in beslag nemen.
Uit bovenstaande gegevens valt te concluderen dat wanneer men met een bepaalde snelheid in een
auto ’s nachts over straat rijdt, het oog niet genoeg tijd krijgt om zich geheel te kunnen adapteren.
Wanneer dan het niveauverschil en dus het ‘zebra-effect’ van dusdanige grote zal zijn kan dit leiden tot verkeersonveilige situaties, doordat men de omgeving niet goed waar kan nemen.
Hieruit valt te concluderen dat het van belang is het ‘zebra-effect’ zo veel mogelijk te reduceren en de gelijkmatigheid te optimaliseren.
Het voordeel van betere reflectie eigenschappen hierbij is dat deze het contrast tussen de lichte en donkere delen van het wegdek minder groot maakt waardoor het ‘zebra-effect’ wordt gereduceerd.
Een ander voordeel van het verhogen van de gelijkmatigheid is dat het lichtcomfort wordt verhoogd.
De weggebruiker zal de weg als prettiger ervaren door het gelijkmatige beeld van het
wegdekoppervlak.
Verschillende reflecterende materialen zijn onderzocht. Een speciaal Deens steenslag zorgt naast
reflectie bij droog weer ook voor dezelfde reflectie onder natte omstandigheden. Dat is in Nederland erg belangrijk.

3. Waarom neemt de toepassing van reflecterende bestrating een grote vlucht?
Reflecterende bestrating wordt sinds eind 2009 in Nederland steeds meer toegepast. Er zijn een
aantal factoren die een rol spelen. Naast de al genoemde besparing op verlichting in de breedste zin is er ook steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid op straat.
Reflecterende bestrating zorgt voor attentiewaarde op knelpunten, maar ook voor een sterk verbeterde gezichtsherkenning wat de sociale veiligheid ten goede komt.
De Richtlijn Openbare verlichting (ROVL 2011) die sinds mei 2011 geldig is, spreekt dan ook over
“Verlichten moet, alleen waar het nodig is”. Tevens is de steen door een licht gewassen oppervlak niet glad waardoor met name fiets- en voetgangersoversteekplaatsen een stuk veiliger kunnen.

4. Wat is de meest actuele ontwikkeling op het gebied van reflecterende wegdekken?
Onlangs zijn er verschillende onderzoeken opgestart naar aanleiding van de opwarming van
binnenstedelijk gebied. Als de temperatuur oploopt in de zomer, verandert de stad in no time in een snelkookpan.


Tussen gebakken steen en asfalt kan het wel zeven graden warmer zijn dan erbuiten. Grote
gemeenten en het rijk investeren daarom in projecten om het kwik in de steden omlaag te brengen.
Ook de wetenschap helpt mee.
Gebleken is dat de reflectie van de bestrating (net als in asfalt) bij kan dragen aan
temperatuurverlaging of beter gezegd verhoging voorkomt. Denk maar aan het wit verven van
kassen in de tuinbouw of het verschil tussen witte en zwarte kleding in de zomer.
Kortom, ook in dit geval werkt de reflecterende eigenschap van deze stenen in het voordeel van het klimaat en duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat door reflectie van materialen de temperatuur tot 8 graden naar beneden kan worden bijgesteld ten opzichte van gebakken klinkers en zwart asfalt.

5. Zijn er meer toepassingen denkbaar naast bestrating met reflecterende materialen in de
civiele techniek?

Naast reflecterende bestrating is er ook een ontwikkeling in de markt op het gebied van
reflecterende trottoirbanden. Trottoirbanden uitgevoerd met dezelfde deklagen als de bestrating
hebben een groot effect op de veiligheid.
De geleiding voor de weggebruikers is een stuk beter en dus veiliger. Ook hier kan men besparen op openbare verlichting. Ook markeerpalen en bochtbescherming kunnen veiliger uitgevoerd worden
door toepassing van het reflecterend steenslag.
Een groot voordeel is dat men de banden/blokken niet meer jaarlijks hoeft te schilderen op plaatsen waar nu nog middengeleiders en rotondes wit geschilderd worden. Een grote kostenpost minder.

6. Is er ook een voorbeeld van een toepassing te geven met besparingspotentieel?
Als voorbeeld kan een rode reflecterende steen genomen worden. De rode variant is voorzien van
40 procent reflecterend materiaal in de toplaag. De steen heeft een besparingspotentieel van circa 35 procent ten opzichte van de standaard rode variant betonstraatsteen. Hierdoor is het mogelijk om door bijvoorbeeld een diminstallatie de output van de lichtbron met 35 procent te verminderen om zo een gelijk lichtbeeld te verkrijgen in vergelijking tot de standaard betonstraatsteen rood.
Verder valt uit de berekeningen te concluderen dat het mogelijk is om de verlichtingsinstallatie 54,5 procent te dimmen wanneer de reflecterende rode steen wordt toegepast zonder onder de
gemiddelde luminantie grens te komen van 0,75 candela per vierkante meter.

Aanbevolen links
www.tauw.nl/fileadmin/ingenieus_2011-2.pdf
Meer informatie over reflecterende toepassingen (zie bladzijde 20).

donderdag 17 november 2011

Overheden en ondernemers kijken naar toekomst tijdens Kijlstra Symposium

Een verslag van een zeer succesvol Symposium van Kijlstra Bestrating:

‘Waar een wil is, is een duurzame weg’

Duurzaamheid. Het is bittere noodzaak, maar ook windowdressing. Het mes snijdt aan twee kanten, want groen is goed voor zowel de aardbol van toekomstige generaties als voor de portemonnee. Welwillendheid alom, maar toch is er nog een ecologische wereld te winnen in cradle to cradle, circuliere economie en de oneindige kringloop. Voor overheden, ondernemers en kennisinstellingen is daarbij samen optrekken in dezelfde richting het devies. En daaraan leverde het Kijlstra Symposium op 17 november in Veendam een bijdrage.,,Overheden op nationaal niveau kunnen mondiale problemen niet oplossen’’, zei hoogleraar duurzaam ondernemen en voormalig minister Jacqueline Cramer. Stappen in duurzame ontwikkelingen moeten volgens haar sprongen worden.
En daarvoor is verdergaande samenwerking tussen overheden, ondernemingen en kennisinstellingen noodzakelijk: ,,De overheid formuleert doelen, het bedrijfsleven geeft invulling. Waar een wil is, is een duurzame weg.’’ Stabiliteit in overheidsbeleid is daarbij van groot belang. ,,Je moet als overheid betrouwbaar zijn’’, zei gedeputeerde Tanja Klip van Drenthe.

Annemarie van Gaal
Echte veranderingen vragen om radicale ingrepen. Succesentrepreneur Annemarie van Gaal hield een gehoor van zo’n 200 beleidsbepalers uit zowel profit als non-profit voor om bestaande kaders eens weg te breken, om eens af te wijken van gebaande paden: ,,Heb de onervarenheid in pacht, kijk met een frisse blik. Probeer eens compleet blanco – zonder je eigen kennis en ervaringen te betrekken – een oplossing voor een probleem te vinden. Want door traditioneel denken vergeet je wat er allemaal mogelijk is. Hou het simpel, dat levert het meeste op.’’ Ook adviseerde zijn de aanwezigen om hun human resources beter te gaan benutten: ,,Kijk naar commitment en talent van mensen, in plaats van naar labels als opleiding en CV.’’Reflexstone
Kijlstra Bestrating organiseerde het symposium over duurzaamheid omdat het bedrijf zelf met Reflexstones een innovatieve, duurzame ontwikkeling in huis heeft. Dankzij deze straatklinkers die licht reflecteren, is aanzienlijk minder straatverlichting nodig. ,,Dat betekent minder energieverbruik, dus minder uitstoot van fijnstof en CO2, maar ook betere sociale veiligheid op straat, toename van verkeersveiligheid en minder lichtvervuiling’’, betoogde Robbert Dijkema van ingenieursbureau Tauw. Een van de gebruikers van Reflexstones is de Eemshaven. Directeur Harm Post deelde zijn positieve ervaringen met de zaal in wat hij ‘Het wonder achter de dijk, het snijvlak van economie en ecologie’ noemde.Kijlstra Bestrating heeft ook op het symposium de winnaars van de “Lightchallenge 2011” gepresenteerd.
Het winnende team van deze wedstrijd voor studenten hogescholen en universiteiten was aanwezig en werd door gedeputeerde van de provincie Drenthe Mevrouw Tanja Klip-Martin nog eens in het zonnetje gezet.Het team Light Sensations heeft een duurzaam openbare verlichting concept ontwikkeld dat in combinatie met de Reflexstone nu al veel aandacht heeft van partijen die het daadwerkelijk willen toepassen.
Windowdressing
,,Is duurzaamheid windowdressing voor het bedrijfsleven?’’ wilde spreekstalmeester Wilfred Genee wel weten. Volgens ‘luis in de pels’ bedrijfsadviseur Wim Sondagh wel, maar Cramer ontkende dit in alle toonaarden: ,,Dat kan niet meer, alles is transparant tegenwoordig.’’ Ingenieur Han de Wit van Tauw ziet een verschuiving, van overheid naar bedrijfsleven: ,,Want vervuiling voorkomen levert geld op.’’ Het huidige economisch zwaar weer heeft naar overtuiging van onder meer Klip een zalvend effect op duurzame ontwikkelingen. ,,Never waste a good crisis’’, sprak zij. ,,De crisis noopt ondernemers om met minder geld hetzelfde of meer te doen. De economie wordt op een andere leest geschoeid.’’ Dat veranderingen niet van vandaag op morgen een feit zijn, is volgens Van Gaal niet erg, integendeel: ,,Tijd is onze grootste vriend als we het denken willen veranderen. Ik zou zeggen: probeer het nou eens.’’

dinsdag 1 november 2011

Innovatie en Duurzaamheid geen toverwoorden maar gewoon DOEN

Het Kijlstra Symposium 2011 staat in het teken van Innovatie en Duurzaamheid.

De inspirerende sprekers zijn:
Prof. Dr. Jacqueline Cramer, oud Minister van VROM en hoogleraar Duurzaam innoveren bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is ook directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD).
Annemarie van Gaal, Ondernemer pur sang en een van de bekendste en succesvolste Nederlandse zakenvrouwen.
Gedeputeerde en Loco-Commissaris van de Koningin Mevrouw Tanja Klip-Martin van de Provincie Drenthe
Dr. Ir. Han de Wit Director Business Development van Ing. bureau Tauw
Wethouder Bert Wierenga van Veendam
Dagvoorzitter, is niemand minder dan Wilfred Genee (winnaar van de Televizierring)

Aanmelden voor het Symposium kan nog tot 12 november. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. http://www.kijlstrasymposium.nl

Een van de vele interessante onderwerpen op het Symposium heeft betrekking op innovaties en duurzaamheid in Openbare Verlichting en Bestrating.

Reflecterende wegdekken staan internationaal in de belangstelling.
Licht gekleurde wegdekken vragen ’s avonds minder energie voor de Openbare Verlichting en leveren daarmee een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij.
Reflexstone® weerspiegelt dan ook letterlijk duurzaamheid in de Openbare Ruimte.Toepassing van de Reflexstone® kan besparingen opleveren in energieverbruik door dimmen en reduceren van openbare verlichting tot wel 57%.
Dit gaat rechtevenredig met vermindering van de CO₂ uitstoot.
Er geldt immers de wet van de grote getallen met tienduizenden armaturen in een gemiddelde gemeente of provincie, duizenden branduren per jaar en een levensduur van zowel verlichting als bestrating van tientallen jaren.

Door een helder straatbeeld gaat de sociale veiligheid omhoog door beter zicht op obstakels en mensen en een beter gevoel.
Immers de mens voelt zich beter in een goed verlichte omgeving.
Lichtvervuiling daarentegen wordt flink gereduceerd.

Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten in duurzame Openbare Verlichting wordt rekening gehouden met de Reflexstone® producten.Mee gelet op gezichtsherkenning en sociale veiligheid met betrekking tot de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL2011).De verouderde Richtlijn (NPR13201) kon gemeenten en provincies belemmeren om te kiezen voor energie- en kostenbesparende technieken.
Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is: ‘donker tenzij’ en ‘duurzaam moet.’
In Gemeentelijke beleidsplannen Openbare Verlichting zie je de Reflexstone® dan ook steeds vaker genoemd.

Reflexstone® producten worden geproduceerd met gecalcineerde vuursteen.
Natuurlijke gesteentes als Lysit en Anorthosit worden in de wegenbouw ook wel eens toegepast, maar uitsluitend op wegdekken waar het besparingspotentieel op openbare verlichting veel lager ingeschaald wordt.
Met de Reflexstone® zie je goed het onderscheid tussen natuurlijk gesteente ten opzichte van gecalcineerd gesteente, vanwege de blijvend hogere reflectiewaarden van kunstmatig gesteente en dan ook vooral bij slechte weersomstandigheden.Natuurlijk gesteente is van zichzelf al wat grijzer en verliest bij neerslag een groot gedeelte van de reflectiecapaciteit.
In het buitenland is hier meer dan 50 jaar ervaring mee op gedaan.
Andere belangrijke karakteristieken van gecalcineerd materiaal zijn de blijvend hoge stroefheid en het lagere soortelijk gewicht t.o.v. natuurlijk gesteente.

In binnenstedelijk gebied kan toepassing van de Reflexstone® een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat omdat de toepassing ook de temperatuurstijging, soms tot 8 graden, kan reduceren.
Naast de succesvolle toepassingen van diverse bestratingproducten zijn ook de Trottoir- en RWS banden voor een goede verkeersgeleiding niet meer weg te denken uit het straatbeeld.Koplampverlichting in combinatie met Reflexstone- banden en straatmeubilair® heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.
Dit zijn voorbeelden waarbij verkeer en milieu hand in hand gaan.
Het bevordert de verkeersveiligheid bij nacht en het gaat de steeds toenemende lichtvervuiling tegen


Toepassingen van Reflexstone® producten zijn te vinden in: woonstraten en ontsluitingswegen, parkeerterreinen, kruisingvlakken en verkeersdrempels, fietspaden, zebrapaden, rotondes, ovotondes en middengeleiders, provinciale wegen, parkeergarages en tunnels.
Kijlstra Bestrating is in het kader van MVO nadrukkelijk bezig met duurzaamheid.
Kijlstra Bestrating ziet een maatschappelijk belang in enerzijds het terugdringen van CO₂-uitstoot en anderzijds de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers verhogen.
Duurzaamheid en innovatie biedt ons dagelijks nieuwe kansen om kennis verder te ontwikkelen.
Samenwerking is het sleutelwoord om tot vernieuwende en toonaangevende oplossingen te komen.
Werkelijke duurzame oplossingen komen tot stand door de krachten te bundelen, lef en ondernemerschap te tonen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Op de Reflexstoneproducten® is Octrooi verleend door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.