donderdag 1 december 2011

Eindrapport Taskforce Verlichting overhandigd aan Staatssecretaris Joop Atsma

Dinsdag 29 november 2011 is het eindrapport van de Taskforce verlichting uitgebracht.
Hier volgen een paar items uit het rapport:

Koplopersaanpak
De projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce Verlichting heeft via een zogeheten ‘koplopersaanpak’ gemeenten en provincies gestimuleerd om een plan van aanpak op te stellen voor energiebesparing in de openbare verlichting en maatregelen uit te voeren.
De koplopersaanpak hield in dat actieve gemeenten en provincies andere gemeenten en provincies enthousiasmeerden om hier mee aan de slag te gaan.
In bijna alle provincies zijn bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd.
Verder is er een netwerk van bestuurlijke ambassadeurs ingesteld.
Verschillende provincies hebben een actieve bijdrage geleverd aan de koplopersaanpak, door het instellen van kennisnetwerken (onder meer Overijssel, Gelderland en NoordHolland) en het verlenen van subsidie aan gemeenten (onder meer Overijssel en Utrecht). Het Rijk hee ft de koplopersaanpak ondersteund via de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven.
Op basis van deze regeling hebben 250 gemeenten subsidie ontvangen voor het opstellen van een plan van aanpak.

Ondersteuning van beheerders
Voor de beheerders van de openbare verlichting in gemeenten en provincies zijn er – in samenwerking met het Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting (IGOV) – circa 15 workshops
gehouden, over led, duurzaam inkopen en dimmen. Gemeenten en provincies zijn verder inhoudelijk geïnformeerd via een nieuwsbrief en de website van Agentschap NLPilots met led
In samenwerking met gemeenten en leveranciers heeft Agentschap NL in 2008 en 2009
40 proefprojecten geëvalueerd op het gebied van ledtoepassingen in de openbare verlichting. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat led inmiddels goed toepasbaar is in de openbare verlichting en dat bewoners over het algemeen tevreden zijn met ledverlichting. De gerealiseerde energie besparing was gemiddeld 10 tot 15%. Als gevolg van de technologische ontwikkeling en de mogelijkheden die led voor dimmen levert,is deze inmiddels aanmerkelijk hoger. De ervaringen uit de pilots zijn onder gemeenten en provincies verspreid. Inmiddels wordt led breed toegepast in de openbare verlichting. Sommige gemeenten (zoals Tilburg) vervangen conventionele verlichting grootschalig door led.Nieuwe richtlijn openbare verlichting
Op verzoek van de Taskforce Verlichting heeft de NSVV een nieuwe
Richtlijn Openbare Verlichting opgesteld, die meer mogelijkheden biedt op het gebied van energiebesparing en dimmen.
De oude richtlijn (NPR13201) betekende soms een belemmering voor gemeenten en provincies om te kiezen voor energie- en kosten besparende technieken, zoals dimmen. De nieuwe Richtlijn
Openbare Verlichting (ROVL-2011) biedt hiervoor meer mogelijkheden. Het uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is: 'donker tenzij' en 'duurzaam moet'. De richtlijn geeft veel meer ruimte voor het variëren van de hoeveelheid licht. A fhankelijk van het gebruik, de periode en kenmerken kunnen in een gebied tot vier verschillende lichtniveaus worden aangeboden. De energiebesparing die dat kan opleveren is significant.Mede naar aanleiding van de nieuwe richtlijn is er onderzoek uitgevoerd naar de energetische voordelen van verlichting die is afgestemd op de wijze waarop mensen in het donker of bij schemer kijken (zogeheten ‘mesopisch zien’). Met de meeste verlichting wordt getracht de dagsituatie na te bootsen. Daarvoor is veel licht benodigd. De energetische voordelen van verlichting die afgestemd is op de wijze waarop mensen in het donker kijken worden ondertussen door velen onderkend. Het onderzoek hee ft echter niet tot aanpassing van de richtlijn geleid, door de vele onduidelijkheden die er nog zijn.
Financiering van investeringskosten
In veel gemeenten en provincies lukt het niet om extra budget voor investeringen in energiebesparende maatregelen te krijgen, ondanks het feit dat dit de gemeente of provincie na de terugverdientijd - van bijvoorbeeld tien jaar - geld oplevert. Over dit knelpunt heeft overleg plaatsgevonden met de Bank Nederlandse Gemeenten. Door de BNG is aangegeven dat het voor gemeenten en provincies geen probleem is om – tegen lage rente – een leningbij de BNG af te sluiten om de investeringskosten te betalen.
Op verzoek van de taskforce werkt de BNG aan een financieringsregeling, waardoor investeringen in de openbare verlichting niet meer vooraf, maar in de loop der jaren (uit de lagere energie- en
onderhoudskosten) betaald kunnen worden.

Donkertebeleid
Door de provincies is gezamenlijk – en in samenwerking met het toenmalige ministerie van VROM – het Handboek Licht/donker (Arnhem, 2010) opgesteld, met daarin het beleidskader en de
instrumenten waarmee provincies ‘donkertebeleid’ in praktijk handen en voeten kunnen geven. In grote lijnen gaat het daarbij om mogelijkheden op het gebied van het ruimtelijke ordeningsbeleid, het milieubeleid, de Wet Milieubeheer, het natuurbeleid en de openbare verlichting. Alle provincies zijn op één of meerdere van deze terreinen gestart met de implementatie van donkertebeleid in hun provincie.

Heerenveen
Heerenveen kiest voor duurzame verlichting op maat.
Openbare verlichting is niet meer wat het vroeger was. De eisen van de eindgebruikers (bewoners) zijn veranderd. De techniek heeft niet stilgestaan en de samenleving vraagt om andere prioriteiten. “Het licht mag af en toe ook uit en bewoners willen graag
licht op de stoep en op gezichtshoogte”, aldus Rixt Muller, adviseur duurzaamheid van de gemeente Heerenveen. Heerenveen springt hier op in en kiest bewust voor duurzame verlichting op maat.
Heerenveen zoekt naar de balans tussen enerzijds energiebesparing, minder lichtvervuiling en lagere onderhoudskosten en anderzijds woonkwaliteit, veiligheid en beleving.
Sociaal draagvlak is voor Heerenveen een voorwaarde voor een succes vol besparende lichtplan. Bewoners zijn actieve deelnemers bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.

Aanleiding
Net als veel andere gemeenten werkt ook Heerenveen met een urgente besparingsopgave. De gemeente stelde een beleidsplan op voor de periode 2008-2011. Daarin staan twee doel stellingen: terugdringen van CO2-uitstoot en besparing van harde euro’s. De tot dan toe gehanteerde richtlijnen voor openbare verlichting van NSVV bleken onvoldoende toegesneden op deze gemeente. Burgers klaagden over te veel licht.
Aangezien een richtlijn geen wet is, ontwikkelde de gemeente gemeentelijk lichtbeleid op maat. Ambities: twintig procent besparing in 2011 (t.o.v. 2006) en vij ig procent in 2020.Light Challenge
Samen met de gemeenten Groningen en Assen initieerde Heerenveen de Light Challenge 2011, een ontwerp wedstrijd voor universiteiten en hogescholen om te zoeken naar innovatieve verlichting. Onlangs werden de resultaten van de Light Challenge gepresenteerd: drie prototypes van lichtontwerpen. Het ontwerp van het winnende team wordt daadwerkelijk gerealiseerd.
Heerenveen heeft in de afgelopen jaren als gevolg van het gemeentelijke lichtbeleid in de openbare ruimte al flink bespaard.In het buitengebied is dankzij nieuwe ledverlichting
en verminderen van het aantal lichtpunten een besparing van vijftig procent gerealiseerd. Ook binnen de bebouwde kom slonk het aantal lichtmasten en werd conventionele verlichting
vervangen door ledverlichting. Met de Light Challenge 2011 wil de gemeente Heerenveen een flinke stap in de toekomst zetten.
Stadskanaal
Stadskanaal houdt het buiten donker. Het Groningse Stadskanaal heeft de ambitie om verantwoord om te gaan met energie. Vertaald naar openbare verlichting resulteert die ambitie in de concrete doelstelling om een energiebesparing van 40 procent te realiseren. Daarnaast wil Stadskanaal nog eens 65 procent besparen op de onderhoudskosten.
De doelstellingen van Stadskanaal zijn vastgelegd in het beleidplan ‘Verlichting op Maat’ dat op interactieve wijze tot stand kwam door burgers en wijkvertegenwoordigers direct te betrekken bij de visievorming. Belangrijk uitgangspunt voor het beleid is om alleen van verlichting gebruik te maken als het noodzakelijk is.
Volautomatisch maatwerk. Dit uitgangspunt vormde de basis voor het nemen van concrete
maatregelen, zoals het gebruik van dimmers en ledverlichting en het vervangen van conventionele armaturen. Een dynamisch telemanagementsysteem, dat lichtmasten op afstand laat
communiceren met de computers van Stadsbeheer, staat centraal in deze aanpak. Dimmen gebeurt volledig automatisch, en bovendien houdt het systeem rekening met verkeersintensiteit, weersomstandigheden en de aanwezigheid van fietsers.Vervangen moeten we toch
Vanaf 2010 is gestart met het vervangen van de lichtmasten in Stadskanaal. Ondanks de meerkosten van 150 euro per lichtmast besloot de gemeenteraad die investering te doen.
‘Vervangen moeten we toch’, was de redenatie. In 2020 moeten 4000 lichtmasten en 7000 armaturen
zijn voorzien van ledlampen die klaar zijn voor dynamisch tele management; 87 procent van het geheel aan openbare verlichting.

Bron: Eindrapport Taskforceverlichting. Foto's: Eigen

woensdag 30 november 2011

Team Light Sensations als 2e geëindigd op NRG Battle na winnen Lightchallenge

Het team Light Sensations, winnaars van de Lightchallenge2011 is uit 400 studenten en 50 Teams als 2e geëindigd bij de NRGBattle in Groningen.
Een prestatie van wereldformaat.

Hier volgt een fotoverslag van de NRGBattle waar ook de Reflexstone weer een rol heeft gespeeld.
Door gebruik te maken van de LED-verlichting van de boomkorf-units in combinatie met de Reflexstoneverharding is het concept een zeer duurzame oplossing voor openbare verlichting.
Vanuit meerdere overheden en instanties is belangstelling voor toepassing van dit concept.

Op 23 november was de finale met 6 teams na 3 voorrondes in de loop van het jaar.
Dit viel samen met de Energy Delta Convention 2011 in het Martiniplaza te Groningen.


In het publiek de Jury en de coaches van het team.....


Hier staan Bright Students die wat te vertellen hebben.....


The residents view on the current situation verteld Filiz na gedegen onderzoek....


De monden vielen wagenwijd open in het publiek bestaande uit bedrijfsleven, studenten, hoogleraren en professoren uit de hele wereld....


En nog een keer.....


Professioneel pitchen (Reflexstone en Tesla zijn er bij)


Relaxed als altijd ....


Een fotomoment.... Spannend !


Opnamen voor Light Sensations, The Movie....


De spanning stijgt.....


De jury zit gereed.......


Filiz voert het woord weer eens....


Martin staat dolenthousiast als altijd gereed voor de volgende presentatie


Pitchen.....


Interview door host Joris Putman (bekend van o.a. tv GTST en Green Dream Productions)


En weer een ronde verder......


Er wordt weer gestemd door publiek en vakjury


Het winnende Team gefeliciteerd.


En zo ziet het er uit.....

Meer info http://www.NRGBattle.nl

maandag 21 november 2011

Club Green Co-creaties Duurzaamheid

Artikel op site van Club Green
http://wwww.clubgreen.nl
Openbare ruimte
Reflecterende bestrating

1. Wat is reflecterende bestrating?
Reflecterende bestrating bestaat uit betonstraatstenen of tegels waarbij de bovenlaag deels is
voorzien van een reflecterend steenslag. De functie van een percentage reflecterend steenslag in
de bovenlaag van een betonstraatsteen is dat er door middel van verhoogde reflectie in verhouding
minder licht nodig is voor het verkrijgen van een gelijkwaardige luminantie.
Luminantie is de hoeveelheid licht die weerkaatst wordt van een oppervlak. Deze is voor de
eigenschappen van de reflecterende bestrating van groot belang. De hoeveelheid luminantie wordt
weergegeven in candela per vierkante meter (cd/m²). Dit is simpelweg de hoeveelheid licht die per
oppervlakte-eenheid wordt weerkaatst/gereflecteerd.
Sneeuw is bijvoorbeeld zeer licht van kleur en heeft een hoge reflecterende eigenschap. Dit is dan
ook de reden waarom een besneeuwd landschap prikkelender voor de ogen is dan een landschap
zonder sneeuw. Daarom is het ook zo dat bij nacht een besneeuwde straat beter verlicht aandoet
dan eenzelfde straat zonder sneeuw. Dit is volledig het gevolg van de verhoogde
luminantiewaarden.
Wanneer er minder licht benodigd is voor het verkrijgen van een gelijk effect zal dit resulteren in
minder lichtmasten, het vergroten van lichtmastafstanden en/of het verlagen van het vermogen van
de lichtbron. Voornoemde uitkomsten zullen rechtevenredig resulteren in energiebesparing en CO2-
reductie.
Dezelfde werking geldt in principe ook voor een verlicht wegdek. Zo zal een lichte kleur betonnen
wegdek beter zicht bieden dan een donker zwart asfalt wegdek in verband met de contrastwerking
welke op zal treden.
Door de verhoogde contrastwerking van het lichte wegdek zullen obstakels en
het verloop van de weg eerder zichtbaar zijn.

2. Zijn er nog meer voordelen van reflecterende bestrating?
Een bijkomend voordeel van een wegdek met betere reflectie-eigenschappen is dat de
gelijkmatigheid van het wegdek zal worden verhoogd. Hierdoor zal het zogeheten ‘zebra-effect’
worden gereduceerd. Met het ‘zebra-effect’ wordt de wijze hoe een wegdek is verlicht bedoeld.
Wanneer lichtmasten op een grotere onderlinge afstand van elkaar staan zal de gelijkmatigheid
verminderen en zal er een groot verschil tussen lichte en donkere weggedeelten ontstaan.
Het menselijke oog heeft tijd nodig om zich aan een bepaald lichtniveau te kunnen adapteren.
Adaptatie van het oog is de wijze waarop het oog zich aanpast aan een bepaald verlichtingsniveau.
Wanneer bijvoorbeeld in een kamer met een hoog verlichtingsniveau het licht uitgaat, zal er tijdelijk een type van zichtverlies optreden. Echter na een paar minuten zal men weer enkele details van elkaar kunnen gaan onderscheiden, maar volledige adaptatie van licht naar donker kan zelfs een half uur tot een uur in beslag nemen.
Uit bovenstaande gegevens valt te concluderen dat wanneer men met een bepaalde snelheid in een
auto ’s nachts over straat rijdt, het oog niet genoeg tijd krijgt om zich geheel te kunnen adapteren.
Wanneer dan het niveauverschil en dus het ‘zebra-effect’ van dusdanige grote zal zijn kan dit leiden tot verkeersonveilige situaties, doordat men de omgeving niet goed waar kan nemen.
Hieruit valt te concluderen dat het van belang is het ‘zebra-effect’ zo veel mogelijk te reduceren en de gelijkmatigheid te optimaliseren.
Het voordeel van betere reflectie eigenschappen hierbij is dat deze het contrast tussen de lichte en donkere delen van het wegdek minder groot maakt waardoor het ‘zebra-effect’ wordt gereduceerd.
Een ander voordeel van het verhogen van de gelijkmatigheid is dat het lichtcomfort wordt verhoogd.
De weggebruiker zal de weg als prettiger ervaren door het gelijkmatige beeld van het
wegdekoppervlak.
Verschillende reflecterende materialen zijn onderzocht. Een speciaal Deens steenslag zorgt naast
reflectie bij droog weer ook voor dezelfde reflectie onder natte omstandigheden. Dat is in Nederland erg belangrijk.

3. Waarom neemt de toepassing van reflecterende bestrating een grote vlucht?
Reflecterende bestrating wordt sinds eind 2009 in Nederland steeds meer toegepast. Er zijn een
aantal factoren die een rol spelen. Naast de al genoemde besparing op verlichting in de breedste zin is er ook steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid op straat.
Reflecterende bestrating zorgt voor attentiewaarde op knelpunten, maar ook voor een sterk verbeterde gezichtsherkenning wat de sociale veiligheid ten goede komt.
De Richtlijn Openbare verlichting (ROVL 2011) die sinds mei 2011 geldig is, spreekt dan ook over
“Verlichten moet, alleen waar het nodig is”. Tevens is de steen door een licht gewassen oppervlak niet glad waardoor met name fiets- en voetgangersoversteekplaatsen een stuk veiliger kunnen.

4. Wat is de meest actuele ontwikkeling op het gebied van reflecterende wegdekken?
Onlangs zijn er verschillende onderzoeken opgestart naar aanleiding van de opwarming van
binnenstedelijk gebied. Als de temperatuur oploopt in de zomer, verandert de stad in no time in een snelkookpan.


Tussen gebakken steen en asfalt kan het wel zeven graden warmer zijn dan erbuiten. Grote
gemeenten en het rijk investeren daarom in projecten om het kwik in de steden omlaag te brengen.
Ook de wetenschap helpt mee.
Gebleken is dat de reflectie van de bestrating (net als in asfalt) bij kan dragen aan
temperatuurverlaging of beter gezegd verhoging voorkomt. Denk maar aan het wit verven van
kassen in de tuinbouw of het verschil tussen witte en zwarte kleding in de zomer.
Kortom, ook in dit geval werkt de reflecterende eigenschap van deze stenen in het voordeel van het klimaat en duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat door reflectie van materialen de temperatuur tot 8 graden naar beneden kan worden bijgesteld ten opzichte van gebakken klinkers en zwart asfalt.

5. Zijn er meer toepassingen denkbaar naast bestrating met reflecterende materialen in de
civiele techniek?

Naast reflecterende bestrating is er ook een ontwikkeling in de markt op het gebied van
reflecterende trottoirbanden. Trottoirbanden uitgevoerd met dezelfde deklagen als de bestrating
hebben een groot effect op de veiligheid.
De geleiding voor de weggebruikers is een stuk beter en dus veiliger. Ook hier kan men besparen op openbare verlichting. Ook markeerpalen en bochtbescherming kunnen veiliger uitgevoerd worden
door toepassing van het reflecterend steenslag.
Een groot voordeel is dat men de banden/blokken niet meer jaarlijks hoeft te schilderen op plaatsen waar nu nog middengeleiders en rotondes wit geschilderd worden. Een grote kostenpost minder.

6. Is er ook een voorbeeld van een toepassing te geven met besparingspotentieel?
Als voorbeeld kan een rode reflecterende steen genomen worden. De rode variant is voorzien van
40 procent reflecterend materiaal in de toplaag. De steen heeft een besparingspotentieel van circa 35 procent ten opzichte van de standaard rode variant betonstraatsteen. Hierdoor is het mogelijk om door bijvoorbeeld een diminstallatie de output van de lichtbron met 35 procent te verminderen om zo een gelijk lichtbeeld te verkrijgen in vergelijking tot de standaard betonstraatsteen rood.
Verder valt uit de berekeningen te concluderen dat het mogelijk is om de verlichtingsinstallatie 54,5 procent te dimmen wanneer de reflecterende rode steen wordt toegepast zonder onder de
gemiddelde luminantie grens te komen van 0,75 candela per vierkante meter.

Aanbevolen links
www.tauw.nl/fileadmin/ingenieus_2011-2.pdf
Meer informatie over reflecterende toepassingen (zie bladzijde 20).

dinsdag 1 november 2011

Innovatie en duurzame Openbare Verlichting met Reflexstone

Team Light Sensation wint Light Challenge 2011


http://www.lightchallenge.nl

Video winnend Team Light Sensation en meer.

Donderdag 27 oktober vond in het Gasunie gebouw in Groningen de ontknoping plaats van de innovatiewedstrijd voor openbare verlichting.
Drie teams namen de Light Challenge 2011 uitdaging aan om een nieuw lichtconcept voor een woonstraat te ontwerpen.
Het team Light Sensation van Assen is door zowel de vakjury als de bewonersjury als beste beoordeeld en wint daarmee de Light Challenge 2011.
De gemeente Assen gaat dit winnende ontwerp daadwerkelijk realiseren.Kijlstra Bestrating heeft als partner van het Team Light Sensation veel energie gestoken in faciliterend meedenken in het concept.
Waarom?
Enerzijds vanwege de eigenschappen van de Reflexstone®-producten in combinatie met de mogelijke lichtconcepten en anderzijds en niet minder belangrijk: Als MVO-onderneming wil Kijlstra graag een steentje (letterlijk) bijdragen aan innovaties en duurzame ontwikkelingen.
Het is bovendien een lust met, in ons geval, het Team Light Senstation samen een concept te maken waar ons product aan te pas komt en ook nog eens te delen in het enthousiasme van deze internationale studenten. Immers de jeugd heeft de toekomst.Wij hebben ons best gedaan het team te voorzien van onderdak, informatie, materialen en te bemiddelen bij diverse onderdelen en externe bedrijven die toeleveren te enthousiasmeren.
Het is dan ook geweldig dat "ons" team uiteindelijk als winnaar uit de Challenge is gekomen.
Ook de andere twee teams hebben gebruik gemaakt van de voordelen van de Reflexstone®-producten.

Naast het oordeel van de vakjury, is het oordeel van de bewoners heel belangrijk.
Alleen met hun goedkeuring is het nieuwe lichtconcept acceptabel.
Bewoners zijn immers de eindgebruiker van de nieuwe straatverlichting.
De vakjury bestond uit mensen uit het vakgebied maar ook uit de designwereld en een hoogleraar psychologie.
De studenten stonden niet alleen voor een technische uitdaging, licht is immers vooral gevoel en beleving.
Naast een award van de organisatie Light Challenge 2011 en een prijzenpakket van Philips voor het winnende team was er ook een individuele prijs: de TAUW Young Potential Award.
Burak Gul van het team Heerenveen ontving deze prijs.
De studenten gingen in februari van start met hun uitdaging.
Voorwaarde was dat de bewoners van de straten het nieuwe licht mooier en beter vinden dan de huidige verlichting.
De bewonersjury was zo enthousiast over het ontwerp van het Heerenveense team, dat zij de designprijs in ontvangst mochten nemen.

woensdag 20 juli 2011

Opwarming in binnenstedelijk gebied te reduceren met Reflexstone bestrating in Openbare Ruimte

Nu de temperatuur weer oploopt, verandert de stad in no time in een snelkookpan. Tussen baksteen en asfalt kan het wel zeven graden warmer zijn dan erbuiten. Grote gemeenten en het rijk investeren daarom in projecten om het kwik in de steden omlaag te brengen. Ook de wetenschap helpt mee.

Volgens mij kunnen de Reflexstone producten hier goed uitkomst bieden.
Gebleken is dat de reflectie van de Reflexstone (net als in asfalt) bij kan dragen tot temperatuurverlaging of beter gezegd verhoging voorkomt.
Denk maar aan het witverven van kassen in de tuinbouw of het verschil tussen witte en zwarte kleding in de zomer.
Kortom, ook in dit geval kan de reflecterende eigenschap van deze stenen gebruikt worden voor het klimaat en duurzaamheid.Het onderwerp 'hittestress', jawel, staat serieus op de politieke agenda. Hittegolven zijn tegenwoordig geen zeldzaamheid meer in de Hollandse zomers, en hitte maakt slachtoffers. Vooral in de steden, waar het extra benauwd is omdat asfaltwegen en flats de warmte gevangen houden. De Sociaal-Economische Raad brengt er samen met de Gezondheidsraad dit voorjaar een advies over uit. En allerlei steden lanceren projecten om de hittestress te verminderen.
Zo schilderde de Utrechtse Jaarbeurs het dak wit, gedeeltelijk op kosten van de provincie en de gemeente. Na de zomer kijken ze daar wat het temperatuureffect van het dak zal zijn. Arnhem en Den Haag investeerden in opdracht van VROM in proeftuinen, waar wordt bijgehouden hoeveel graden koeler het is dan in stedelijk gebied.


Rotterdam investeert 600.000 euro in onderzoek naar het klimaat in de binnenstad, geld dat voor driekwart afkomstig is van het rijk. Het wordt uitgevoerd door TNO, dat onder meer kijkt naar het koelend effect van water en de mate waarin bouwmateriaal de warmte vasthouden. Duidelijk is al dat bakstenen meer warmte vasthouden dan andere materialen. En, verrassend: water is helemaal niet zo verfrissend, maar juist ook een warmtebuffer.
Bron: Republic Nieuws en de Pers.

vrijdag 3 juni 2011

Reflexstone voor Kiss and Ride (Smok en Vot) in Gemeente Eemsmond / Duurzaam Veilige Schoolomgeving

Wie kent niet de krioelende massa auto’s en kinderen rond scholen en de (levens)gevaarlijke situaties die een kind onderweg tegenkomt?
Vaak houd je je hart vast of zij heelhuids aankomen.
Meestal gaat het (net) goed.
Reden om structureel en goed georganiseerd te blijven werken aan een veilige schoolomgeving!

Wat is een Duurzaam Veilige schoolomgeving?

In een Duurzaam Veilige schoolomgeving is het kind het uitgangspunt voor de inrichting.
Kijk eens door de bril van een kind naar het verkeer!
Er gaat een hele andere wereld voor u open.
Gemeenten spelen hierop in door de infrastructuur zodanig vorm te geven dat kinderen zich veilig en zelfstandig kunnen bewegen.
Maar infrastructuur is slechts een element om de schoolomgeving veilig te maken.
Minstens zo belangrijk zijn educatie (de verkeersopvoeding van kinderen), communicatie en handhaving.

Kiss-and-Ride-zones zijn bedoeld om even met de wagen te stoppen, een inzittende uit te laten stappen en na het afscheid meteen weg te rijden.
Je vind ze bij stations, vliegvelden en scholen.


In de Gemeente Eemsmond (Provincie Groningen) noemt men de nieuwe Kiss and Ride bij de Dr R J Damschool aan de Langelandsterweg in Uithuizermeeden toepasselijk in het Gronings: Smok en Vot.
Het ontwerp van de Smok en Vot is, heel bijzonder, mede tot stand gekomen door een kleurwedstrijd op de school.
De winnende tekening is als basis gebruikt voor de kleuren die nu zijn gebruikt.


Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitvoering daar van.
Een helder, fris geheel met toepassing van de Reflexstone stenen.De reflecterende bestrating geeft een extra cachet aan het ontwerp.
Binnenkort kunnen de ouders van de schoolkinderen in Uithuizermeeden hun kroost veilig afzetten bij de school.
Een goed initiatief dat meer navolging gaat krijgen in Nederland en België.De straatmakers van Onrust Bestratingen hebben vol enthousiasme de klus geklaard onder leiding van Ferdie de Jong van KWS Leek.
Als het zand weg is geeft het een prachtig helder beeld:Met dank aan Gemeente Eemsmond, KWS Infra Leek en www.veiligeschoolomgeving.nl