maandag 15 juli 2013

Bezuinigingen en toch een duurzame en leefbare Openbare Ruimte?


Als bestuurder, beleidsmaker en beheerder van de Openbare Ruimte staat u voor belangrijke keuzes.
De crisis maakt het noodzakelijk om die nu te maken.
Bezuinigen is niet alleen zoeken naar besparingen, maar met een open, onafhankelijke blik zoeken naar kansen.
Kansen om op een andere, efficiëntere of effectiever manier uw ambities voor de ruimtelijke kwaliteit waar te maken.
Reflexstone ®werpt een nieuw licht op besparingen, duurzaamheid en verkeersveiligheid!


Reflexstone® is reflecterende bestrating met de volgende eigenschappen:
1. Bezuinigen op Openbare Verlichting door slim innovatief denken
2. Verhogen van de Verkeersveiligheid
3. Minder opwarming in binnenstedelijk gebied
4. Verhogen Sociale veiligheid (door gezichtsherkenning op afstand)

Een reflecterende betonnen bestrating bied beter zicht dan een donker zwart asfalt wegdek in verband met de contrastwerking welke op zal treden.
Door de verhoogde contrastwerking van het lichte wegdek zullen obstakels en het verloop van de weg eerder zichtbaar zijn.Een speciale steenslag zorgt naast reflectie bij droog weer, ook voor dezelfde reflectie onder natte omstandigheden.
Dat is in Nederland niet alleen uniek maar ook erg belangrijk.
Een ander voordeel van een wegdek met betere reflectie eigenschappen is dat de gelijkmatigheid van het wegdek zal worden verhoogd.
Dit effect is nog groter bij LED-verlichting.
Hierdoor zal het zogeheten ‘zebra-effect’ worden gereduceerd.
De Richtlijn Openbare verlichting (ROVL 2011) spreekt over “Verlichten moet, alleen waar het nodig is”, met name in het buitengebied kan je met reflecterende materialen het verschil maken!

Reflecterende bestrating zorgt voor attentiewaarde op knelpunten, maar ook voor een sterk verbeterde gezichtsherkenning wat de sociale veiligheid ten goede komt.

Besparingen zijn mogelijk tot 74% op Openbare Verlichting (dimmen/dynamische installaties).

De Reflexstone® producten zijn DuBokeur-, Komo/Kiwa, Greenworks en Güteschutz gecertificeerd.


zondag 14 juli 2013

Slimme Openbare Verlichting (LED) en Reflectie van verhardingen = Minder CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid

Algemeen


Openbare Verlichting (OVL) zorgt voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Verlichting draagt ook bij aan een prettige en mooie leefomgeving. Maar ze mag geen lichthinder veroorzaken en is bij voorkeur zo energiezuinig mogelijk. Kan dat allemaal samen? Jazeker! Energiezuinige openbare verlichting biedt volop kansen om de CO2-uitstoot te verminderen in combinatie met Reflexstone verharding en banden. ‘Niet meer licht dan nodig’ zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. 35-50% van het energieverbruik binnen gemeenten gaat naar openbare verlichting. Door te investeren in energiezuinige alternatieven zijn besparingen op de OVL installatie in een gemeente tot 20% mogelijk. Dat kan een besparing opleveren van 7% op de totale energierekening van een gemeente.


Momenteel ligt de renovatiegraad van verlichtingsarmaturen in gemeenten op 3-5% per jaar. Dit betekent dat het verlichtingspark in Nederland voor een groot deel bestaat uit verouderde systemen. En dit terwijl er voldoende energiezuinige alternatieven beschikbaar zijn. Met het huidige renovatietempo zou het nog 20 tot 30 jaar kunnen duren voordat het besparingspotentieel benut is, gezien de circa 25 jarige levensduur van de armaturen. De totale kosten over de levensduur (TCO) voor de energiezuinige alternatieven zijn echter in veel gevallen lager en het kan daarom zelfs economisch interessant zijn, versneld te vervangen. Dit alles bij een gelijkblijvende of betere lichtkwaliteit. Ook is het mogelijk bij relatief jonge lichtmasten alleen de armaturen te vervangen met de nieuwste duurzame technieken.

Maatregelen met grootste energiebesparing bij gelijkblijvende of betere verlichtingskwaliteit:

• Gericht dimmen en/of schakelen van verlichting (niet om en om uitschakelen want
dit levert donkere gaten’ op)
• Toepassen van elektronische voorschakelapparatuur
• Toepassen van energiezuinige lampen
• Zorgvuldig bezien waar verlichting uit verkeers- en sociale veiligheid nodig is (volstaat bijvoorbeeld actieve wegmarkering).
Binnen een gemeente stelt elk soort gebied zijn eigen specifieke eisen aan de verlichting. Met uitgekiende lichtontwerpen en een reeks aan verschillende lampen en voorschakelapparaten met uiteenlopende eigenschappen kan op een zeer energiezuinige manier aan de specifieke eisen worden voldaan.
Recent voorbeeld is de toepassing van onze Reflexstone RWS banden op de Friesestraatweg N355 ter hoogte van Pieterzijl in samenwerking met de Provincie Groningen. Hier was in eerste instantie voorzien in extra lichtmasten, maar door toepassing van de reflecterende banden in Reflexion White blijkt 1 mast voldoende te zijn. Flinke besparing op uitgaven aan OVL en energie.


Invloed van wegdekken op zichtbaarheid

1. Daglicht en kunstlicht
2. Automobielverlichting
3. Openbare verlichting
4. Spiegelfactoren voor wegdekken
5. Reflectie van bestrating (beste reflectie door Reflexstone®)


1. Daglicht en kunstlicht

Bij daglicht kunnen wij optimaal kleur- en helderheidcontrasten waarnemen. Bij kunstlicht worden zwaardere eisen gesteld aan ons visueel systeem omdat het verlichtingsniveau beduidend lager is dan bij daglicht. Belangrijk zijn hierin contrast, gezichtsscherpte, waarnemingssnelheid en kleurwaarneming. Al deze parameters worden positief beïnvloed door een hoger adaptatieniveau wat wordt bereikt met grotere helderheden-luminanties in het gezichtsveld.Figuur 1a/b Boven reflecterend wegdek en onder conventioneel wegdekFiguur 1c: Invloed van wegdekken op zichtbaarheid (voetgangers en fietsers)1. Invloed

In bovenstaande animaties (figuur 1a t/m 1c ) is duidelijk te zien wat de invloed is van een “lichter” wegdek bij gelijkblijvende objectgrootte en -helderheden van de objecten. Dit kan worden bereikt door wegdekken meer reflecterend te maken. Wij hebben daarvoor de Reflexstone® bestrating (en banden) ontwikkeld. Ook in asfalt is e.e.a. uit te voeren.

2. Automobielverlichting
Bepalend voor automobielverlichting is dat de lichtinval onder een kleine hoek plaats vindt ten opzichte van het wegdek. De automobilist neemt zijn eigen koplampverlichting onder een iets grotere hoek waar volgens onderstaande figuur.Figuur 2: Automobielverlichting en wegdekreflectie


Een maat voor de hoeveelheid licht richting een bestuurder van zijn eigen automobielverlichting is de gemeten luminantie-coëfficiënt voor retroreflectie (Rl in cd•m¯²•lx¯¹) .

2. Invloed
Door toevoegen van reflecterende steenslag wordt de retro-reflectiecoëfficiënt voor automobielverlichting groter. Dit verschil is goed waarneembaar voor een bestuurder.


Figuur 3: Reflecterende RWS banden in Reflexion White van Kijlstra Bestrating (ook leverbaar in Rijwielpadbanden)

3. Openbare Verlichting

Volgens CIE 66 worden wegdekken voor openbare verlichting gekarakteriseerd door de volgde twee parameters:

Lichtheid Qo:
De lichtheid van het wegdek wordt uitgedrukt in een parameter Qo genaamd: de gemiddelde luminantie-coëfficient (cd•m¯²•lx¯¹).
Qo waarden kunnen in de praktijk sterk uiteen lopen voor verschillende wegdekken tussen 0,03 en 0,14 cd•m¯²•lx¯¹.

Spiegelfactoren S1-S2:
Deze bepalen de mate van spiegeling van een wegdek. Deze zijn zowel van belang voor zowel dag- als kunstlicht en worden in paragraaf 4 apart behandeld.

De waarden voor droge wegdekken variëren van:

S1: ca. 0,15-1,55
S2: ca. 1,5 – 3,5
Om de invloed van openbare verlichting te kunnen bepalen kan er een
R-tabel bepaald worden die nodig is voor het maken van
lichtberekeningen. De R- staat hiervoor reflectie. Hiermee kunnen ook
de gelijkmatigheden van de verlichting berekend worden.

3. Invloed

Om met een zo gering mogelijk geïnstalleerd vermogen een goede
zichtsituatie te verkrijgen speelt naast de verlichtingsinstallatie ook de
R-tabel van het wegdek een grote rol.


Figuur 4: Conflictsituaties duidelijk uitgelicht door toepassing van Reflexion White/Grey in Stadskanaal

4. Spiegelfactoren voor wegdekken:

Onder natte weersomstandigheden kan de S1 voor wegdekken zeer
grote waarden aannemen wat zeer hinderlijk en verwarrend kan zijn voor verkeersdeelnemers vanwege zeer onregelmatige luminanties in het gezichtsveld.
Uit de R-tabel kunnen de spiegelfactoren S1-S2 bepaald worden welke een maat zijn hoe spiegelend een wegdek reageert met opvallend licht. Hoe hoger de spiegelfactoren hoe meer spiegeling op het wegdek.Figuur 5: Verschillende spiegelfactoren van wegdekken bij daglicht

4. Invloed
De S1-S2 parameters zijn een maat voor de spiegeling van het wegdek en dienen niet te hoog te zijn waardoor hinderlijke spiegelingen van het wegdek worden voorkomen. Wegdekken met een reflecterende steenslag worden veel minder spiegelend, vooral bij nat weer e.e.a. onder invloed van de Luxovit™ die in de Reflexstone® zit.
Er zijn ook andere steenslagen (wit) die echter juist bij nat weer veel minder reflectie hebben. Dat is het grote voordeel van onze stenen en banden ten opzichte van de producten die een kopie lijken te zijn.

Bronnen:
- CIE 66 -1984
- NEN 1436 - 2008
- Handbuch für Beleuchtung -1976
- Metingen-rapportages Light Surface Control 2009-2010
- Light - Surface Control (D. Hetebrij)
- Tauw besparingsrapport Kijlstra Bestrating Reflexstone

Vervangen van Openbare Verlichting

Voorbeelden van gerichte vervangingen:

De vervanging van hogedruk kwiklampen en traditionele fluorescentielampen bijvoorbeeld door compacte fluorescentielampen met elektronische voorschakelapparatuur kan 25% à 50% energiebesparing opleveren. Vervanging van conventionele voorschakelapparatuur door elektronische dimbare voorschakelapparatuur levert bij de toch al zuinige hogedruk natrium lampen extra besparingen in dezelfde orde van grootte op. Ook ledverlichting heeft in 2008 en 2009 gaandeweg zijn intrede gedaan als energiezuinig alternatief in de openbare verlichting in verblijfsgebieden. Doorgangs- en verkeerswegen werden tot 2010 het meest efficiënt verlicht door de tot dan toe beschikbare oplossingen.
Om de besparingskansen zichtbaar te maken, is ondermeer het rekenmodel ‘Zicht op licht’ en inmiddels veel meer informatie van AgentschapNL te gebruiken:

Programma's Regelingen Publicaties AgentschapNLFiguur 5: Led-verlichting in Enschede

Uitgangspunten voor energiezuinige alternatieven:

• De hoeveelheid licht, de gelijkmatigheid, de lichthinder en de kleurweergave zijn
gelijkwaardig of beter;
• De huidige installatie is volledig afgeschreven;
• De huidige masten en mastlocaties worden hergebruikt. Uitsluitend de armaturen worden
vervangen;
• De onderhoudskosten bestaan uit arbeid- en materiaalkosten voor groepsvervanging op
basis van de servicelevensduur van lampen.


Figuur 6: Reflecterende RWS banden op de N355 , Provincie Groningen (Minder OVL nodig)


Figuur 7: Reflecterende Stootbanden/Schampbanden/Parkeerbanden (Zelfs overdag al veel beter zichtbaar)
Figuur 8: Reflecterende verharding in combinatie met zuinige LED-verlichting geeft een helder beeld ook voor bijvoorbeeld senioren met beperkt gezichtsvermogen.


Om een goede en veilige doorstroming van het verkeer te waarborgen is verlichting natuurlijk van belang. Zowel de reflecterende eigenschappen van het wegdek als de lichttechniek van de armaturen spelen daarbij een belangrijke rol. In het buitengebied kunnen eventueel minder of geen lichtmasten worden toegepast al naar gelang van de omgeving bij toepassing van Reflecterende stenen, banden en/of asfalt.